2010/08/05

වලා පෙලට හැකිනම් රෑ තරු ගෙත්තම් කරන්න
සුලං රැලින් හැකිනම් මල් සුවඳ කරා ඇදෙන්න
දේදුන්නට හැකිනම් මන්දාරම එළි කරන්න
නුඹේ සිතට හැකිනම් කඳුලක් දියකර හරින්න

තලා පෙලා රිදවාලා මලින් මලට ඇදෙන්න
බිඟු රල සේනා නොකැමති ඇයි මල නොරිදවන්න
මලෙක මෙලෙක දැක නොතලා මලෙකින් රොන් සොයන්න
සමනලයෙකි නුඹ සුසිනිදු මල්පෙති සුව විඳින්න

නෙතින් ගැයූ කවි පදයට තනුවක් එක් කරන්න
දහසක් නෙත් අතරින් විත් මගෙ නෙත් ලඟ රැඳෙන්න
පෙරුම් පුරා පැතු සෙනෙහස මා වෙතටම ලැබෙන්න
සිනාවකට ඉඩදී මගෙ හිත ලඟ තනි රකින්න්න